فارهام

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Fareham

United Kingdom

درباره شهرفارهام

شهرفارهام در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فارهام