اورسلی

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Eversley

United Kingdom

درباره شهراورسلی

شهراورسلی در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اورسلی