دور

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Dover

United Kingdom

درباره شهردور

شهردور در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دور