دیدکت

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Didcot

United Kingdom

درباره شهردیدکت

شهردیدکت در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دیدکت