دیل

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Deal

United Kingdom

درباره شهردیل

شهردیل در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دیل