دارتفرد

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Dartford

United Kingdom

درباره شهردارتفرد

شهردارتفرد در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دارتفرد