چینر

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Chinnor

United Kingdom

درباره شهرچینر

شهرچینر در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چینر