چال

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Chale

United Kingdom

درباره شهرچال

شهرچال در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چال