کانترباری

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Canterbury

United Kingdom

درباره شهرکانترباری

شهرکانترباری در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کانترباری