بارلی

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Burley

United Kingdom

درباره شهربارلی

شهربارلی در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارلی