بارفرد

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Burford

United Kingdom

درباره شهربارفرد

شهربارفرد در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارفرد