باککینغام

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Buckingham

United Kingdom

درباره شهرباککینغام

شهرباککینغام در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باککینغام