براکنل

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Bracknell

United Kingdom

درباره شهربراکنل

شهربراکنل در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان براکنل