بلدینگتن

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Bledington

United Kingdom

درباره شهربلدینگتن

شهربلدینگتن در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بلدینگتن