بازینگستک

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Basingstoke

United Kingdom

درباره شهربازینگستک

شهربازینگستک در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بازینگستک