آیلسباری

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Aylesbury

United Kingdom

درباره شهرآیلسباری

شهرآیلسباری در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آیلسباری