آمرشام

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Amersham

United Kingdom

درباره شهرآمرشام

شهرآمرشام در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آمرشام