آلدرشت

جنوبی ایست, نگلاند
انگلیس

Aldershot

United Kingdom

درباره شهرآلدرشت

شهرآلدرشت در استان جنوبی ایست, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلدرشت