تارنبرری

ستلاند
انگلیس

Turnberry

United Kingdom

درباره شهرتارنبرری

شهرتارنبرری در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تارنبرری