تنگ

ستلاند
انگلیس

Tongue

United Kingdom

درباره شهرتنگ

شهرتنگ در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تنگ