تینگوال والی

ستلاند
انگلیس

Tingwall Valley

United Kingdom

درباره شهرتینگوال والی

شهرتینگوال والی در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تینگوال والی