تارسو

ستلاند
انگلیس

Thurso

United Kingdom

درباره شهرتارسو

شهرتارسو در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تارسو