سترنتیان

ستلاند
انگلیس

Strontian

United Kingdom

درباره شهرسترنتیان

شهرسترنتیان در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سترنتیان