سترناوای

ستلاند
انگلیس

Stornoway

United Kingdom

درباره شهرسترناوای

شهرسترناوای در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سترناوای