ستیرلینگ

ستلاند
انگلیس

Stirling

United Kingdom

درباره شهرستیرلینگ

شهرستیرلینگ در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستیرلینگ