سلکیرک

ستلاند
انگلیس

Selkirk

United Kingdom

درباره شهرسلکیرک

شهرسلکیرک در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سلکیرک