پرستویکک

ستلاند
انگلیس

Prestwick

United Kingdom

درباره شهرپرستویکک

شهرپرستویکک در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرستویکک