پرتسی

ستلاند
انگلیس

Portsoy

United Kingdom

درباره شهرپرتسی

شهرپرتسی در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتسی