پرتری

ستلاند
انگلیس

Portree

United Kingdom

درباره شهرپرتری

شهرپرتری در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتری