پرتپاتریکک

ستلاند
انگلیس

Portpatrick

United Kingdom

درباره شهرپرتپاتریکک

شهرپرتپاتریکک در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتپاتریکک