پرتلتن

ستلاند
انگلیس

Portlethen

United Kingdom

درباره شهرپرتلتن

شهرپرتلتن در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتلتن