پرتاوادی

ستلاند
انگلیس

Portavadie

United Kingdom

درباره شهرپرتاوادی

شهرپرتاوادی در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتاوادی