پترهید

ستلاند
انگلیس

Peterhead

United Kingdom

درباره شهرپترهید

شهرپترهید در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پترهید