پرتشیر

ستلاند
انگلیس

Perthshire

United Kingdom

درباره شهرپرتشیر

شهرپرتشیر در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتشیر