پرت

ستلاند
انگلیس

Perth

United Kingdom

درباره شهرپرت

شهرپرت در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرت