پایسلی

ستلاند
انگلیس

Paisley

United Kingdom

درباره شهرپایسلی

شهرپایسلی در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پایسلی