اورنی

ستلاند
انگلیس

Orkney

United Kingdom

درباره شهراورنی

شهراورنی در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اورنی