اولدملدرام

ستلاند
انگلیس

Oldmeldrum

United Kingdom

درباره شهراولدملدرام

شهراولدملدرام در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اولدملدرام