اوبان

ستلاند
انگلیس

Oban

United Kingdom

درباره شهراوبان

شهراوبان در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوبان