شمالی کویینسفرری

ستلاند
انگلیس

North Queensferry

United Kingdom

درباره شهرشمالی کویینسفرری

شهرشمالی کویینسفرری در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شمالی کویینسفرری