نیوتنمر

ستلاند
انگلیس

Newtonmore

United Kingdom

درباره شهرنیوتنمر

شهرنیوتنمر در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوتنمر