لککربی

ستلاند
انگلیس

Lockerbie

United Kingdom

درباره شهرلککربی

شهرلککربی در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لککربی