لرویکک

ستلاند
انگلیس

Lerwick

United Kingdom

درباره شهرلرویکک

شهرلرویکک در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لرویکک