کیرکتن آو گلنیسلا

ستلاند
انگلیس

Kirkton of Glenisla

United Kingdom

درباره شهرکیرکتن آو گلنیسلا

شهرکیرکتن آو گلنیسلا در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کیرکتن آو گلنیسلا