کینگاسی

ستلاند
انگلیس

Kingussie

United Kingdom

درباره شهرکینگاسی

شهرکینگاسی در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کینگاسی