کنتالن

ستلاند
انگلیس

Kentallen

United Kingdom

درباره شهرکنتالن

شهرکنتالن در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کنتالن