کلسو

ستلاند
انگلیس

Kelso

United Kingdom

درباره شهرکلسو

شهرکلسو در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلسو