هالکیرک

ستلاند
انگلیس

Hallkirk

United Kingdom

درباره شهرهالکیرک

شهرهالکیرک در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هالکیرک