گرتنا

ستلاند
انگلیس

Gretna

United Kingdom

درباره شهرگرتنا

شهرگرتنا در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گرتنا