گلاسگاو

ستلاند
انگلیس

Glasgow

United Kingdom

درباره شهرگلاسگاو

شهرگلاسگاو در استان ستلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گلاسگاو